Projekty

 Světová škola

CO TO JE SVĚTOVÁ ŠKOLA? Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 96 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

SVĚTOVÁ ŠKOLA JE MÍSTEM, KDE:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

PROČ SE CHCEME UCHÁZET O TITUL SVĚTOVÁ ŠKOLA?

Chceme být světoví!

Žijeme v době, ve které se situace a dění ve světě dramaticky mění a považujeme za důležité, aby se žáci dokázali v dnešním globalizovaném světě zorientovat, hledat svůj pohled na věc a vytvářet si postoje k dění či problémům, protože i zdánlivě vzdálené se mohou týkat i nás.

světová škola 1 2 3 4 5


 

otakárek30001

Projekt „Výlet pana Otakárka“

Projekt Výlet pana Otakárka je v období 2018-2020 realizován na základě Výzvy č. 16/2017 SFŽP ČR  (č. žádosti 05951862). V rámci realizace projektu Výlet pana Otakárka došlo se souhlasem zřizovatele školy k instalaci herních a edukačních přírodních prvků na zahradě. V době realizace projektu (do 31.8.2020) se uskuteční celkem 3 participační aktivity pro děti, žáky, rodiče a veřejnost. Dosud proběhla jedna: Den stromů v říjnu 2019. Dalšími aktivitami bude Den Země v dubnu 2020 a Motýlí den v červnu 2020.

Realizací projektu se děti pomocí dobře vybavené a zrekonstruované přírodní zahrady seznámí s příběhem motýla otakárka fenyklového, který je chráněný a v této  lokalitě se vyskytuje. Na zahradě byly instalovány tyto prvky: naučná tabule – plán stanovišť a životní cyklus motýla, pozorovací lehátko, přírodní učebna,  pozorovací stůl a záhonek, lanovka, sluneční hodiny, labyrint, kuličkolam, motýlárium – skleník, motýlí zahrádka, landart, model meandrující řeky a proutěné vajíčko. Také byly pořízeny badatelské pomůcky pro pozorování přírody – kapesní mikroskopy, stolní mikroskop, dětské nářadí, osivo a motýlí keře na motýlí zahrádku, motýlí domeček a krmítka, cedule s označením jednotlivých stanovišť. K dokončení instalace prvků a terénních prací došlo dne 30. 8. 2019, následně se děti mohly seznámit s jednotlivými stanovišti. Přírodní zahrada je nově rozčleněna na 15 stanovišť podle vývojových stádií motýla a následně na ní probíhají už zmíněné participační aktivity se zapojením veřejnosti, ale především samotné vzdělávání a výchova předškolních dětí naší MŠ a také žáků 1. st. ZŠ. Přírodní prvky jsou rozmístěny po celém prostoru zahrady, poskytují množství příležitostí k pozorování přírody a k badatelsky orientované výuce.

Cíl projektu, tj. rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí ZŠ a MŠ Choryně s využitím nových přírodních prvků na zahradě školy, byl tedy splněn. Došlo i k naplnění dílčích cílů projektu: seznamování s místem a prostředím, kde děti žijí a vytváří si pozitivní vztah k němu. Také zde získávají elementární povědomí o rozmanitosti přírodního prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách, uvědomují si kladné i záporné změny způsobené lidskou činností, vytvářejí si povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

Zrekonstruovaná zahrada je důležitým místem pro rozvíjení vztahu dětí k přírodě, poskytuje větší možnosti environmentálního vzdělávání a je také důležitým místem pro relaxaci. Děti si pobytem na zahradě osvojují elementární poznatky o okolním prostředí, uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka a učí se o přírodu vhodně pečovat.

 DSCN9731 IMG_20190901_182535

  IMG_5937 IMG_5925 IMG_20190901_182707

Tento projekt je financován z dotace SFŽP ČR, příspěvkem zřizovatele a z daru společnosti Lesy ČR.

NPZP_povinna_publicita_banner_A4_rgb


logo šablony II

 Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II

Základní škola a Mateřská škola Choryně pokračuje ve společném vzdělávání 

Základní škola a Mateřská škola v Choryni opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011918). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – „Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně“ – šablony I.

Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora mateřské školy i základní školy v podobě školních asistentů a školního speciálního pedagoga, kteří mají za úkol pomoci pedagogům zejména při podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a začlenit děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně do kolektivu. Z projektu bude dále hrazeno pro pedagogy MŠ i ZŠ vzdělávání DVPP v různých oblastech např. matematická pregramotnost, inkluze, kariérové vzdělávání a projektová výuka.

Novinkou je zařazení aktivit rozvíjející ICT v ZŠ a extrakurikulárních a rozvojových aktivit např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního a zájmového vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Szschoryne@18111416070


„NECH BROUKA ŽÍT“

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a profesionalitu činností ZŠ a MŠ Choryně v oblasti EVVO, a to zbudováním broukoviště s věží poznání, jeho aktivním využíváním ve školní zahradě a organizací dvou veřejných akcí: „Uspávání broučků“ a „Den vody s brouky“. Realizací tohoto projektu chceme vést všechny účastníky k utváření kladného vztahu k životnímu prostředí a správných postojů k přírodě.

Realizace v období 1. 1. 2018 – 31. 5. 2019.

logo zl

IMG_5760 


Adopce na dálku

 Projekt pomoci na dálku – adopce keňského chlapce Felixe, jeho podpora ve vzdělávání – ve spolupráci s Centrem Narovinu.

images-narovinubaner-adopce


RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

recyklohrani


Zelený strom

4-ekologicka-akce

Ekologická akce „Zelený strom“ je projekt firmy ORC recycling s.r.o. Projekt vznikl v roce 2004. Každoročně jsou rozdány ceny v podobě financí, které školy využily na vybavení učeben, nákup softwaru,výlety apod. Soutěž probíhá během celého školního roku.


logo

Projekt EVVO –  tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoli během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.

 Image


UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Cílem kampaně je úklid životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.


SPORTUJ VE ŠKOLE

Pokračování projektu HODINA POPHYBU NAVÍC se zaměřuje(především) na žáky 1.-3. ročníku ve školních družinách. Cílem programu je povzbudit jejich zájem o sport obecně, ukázat jim zábavu a příjemné zážitky spojené s pohybem pod vedením kvalifikovaných trenérů.


ZÁLOŽKA DO ŠKOL

Projekt podporuje čtenářství a přeshraniční spolupráci.

 


mrkvička0001

mrkev0001

 


 

logo

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.


Život dětem

Charitativní projekt Život dětem, odkaz zde: Sbírka Život dětem


Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.


Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně

Naše škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu od 1.9.2016  do 31.8.2018.

Cílem výzev bylo podpořit ZŠ a MŠ formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů (prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností), lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků (např. možností personálního posílení o školní asistenty), usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (např. klub zábavné logiky a deskových her).

Projekt „Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně“


„LÉTAJÍ NAD NÁMI V ZAHRADĚ POZNÁNÍ“

Cílem projektu   „Létají nad námi v zahradě poznání“  bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu činností ZŠ a MŠ Choryně v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), a to zbudováním několika nových prvků na školní zahradě – „zahradě poznání“ a organizací dvou akcí i pro veřejnost: „Den Země“ a „Den stromů“ zaměřených na létající ptáky a netopýry. Realizací tohoto projektu jsme se snažili prakticky rozvíjet u všech zúčastněných: dětí MŠ, žáků ZŠ, personálu školy, rodičů a veřejnosti obce Choryně environmentální vzdělání o ptácích a netopýrech a celkově kladný vztah a přístup kživotnímu prostředí. Náš projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Realizace v období 1.1.2017 – 31.5.2018.

logo zl

IMG_5757 IMG_5758


inrhl0qz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v roce 2015/16 pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity povedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Na pomoc učitelům/trenérům připravil tým autorů z jednotlivých sportovních svazů metodický materiál, který přináší náměty pro vedení hodin pohybových aktivit zaměřených na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, rugby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.


Výzva 56 OPVK – Jazyky v ZŠ Choryně

Škola byla úspěšná se svou žádostí do Výzvy 56 OPVK.
Realizuje tyto šablony
1/ Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2/ Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

3/ Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Letak OP VK plakat A3 02.indd

Realizace projektu v období 1.7.2015 – 30.12.2015.


Projekt Logopedie na dotek v MŠ Choryně

Logopedická stěna na zahradě MŠ  je rozšířena o další panel (pexeso a pohádkové kulisy)

DSCN2836