Zápis do ZŠ

Zápis do základní školy pro školní rok 2019/2020

Poslední novela školského zákona ve znění účinném od 1. ledna 2017 posouvá termín zápisů do prvních tříd na duben. Hlavním důvodem změny je vhodný čas k ověřování školní zralosti dítěte, kdy příliš brzký termín mohl vést k neopodstatněným odkladům plnění povinné školní docházky. Místo a dobu zápisu stanoví dle zákona ředitelka základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 se koná dne 10. dubna 2019 v době od 12.30 do 16.00 hod.

Počet volných míst: 16

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí (formulář Vám dá učitelka v MŠ, nebo si ji můžete stáhnout na zschoryne.cz),
  • rodný list dítěte,
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Vaší žádosti bude přiděleno evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy. Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na webových stránkách školy (proto ta evidenční čísla) a na nástěnce ve vestibulu školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Doporučující posouzení by měla být ředitelce školy doručena do 30. dubna 2019. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisu k předškolnímu vzdělávání (ten bude probíhat 2. a 3.5.2019). Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2019 Žádost o přijetí do ZŠ

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Individuální vzdělávání

je plnění povinné školní docházky na I. (a II.) stupni ZŠ bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu: individuální vzdělávání


Zanechat příspěvek