Zápis do ZŠ

Zápis do základní školy pro školní rok 2019/2020

Poslední novela školského zákona ve znění účinném od 1. ledna 2017 posouvá termín zápisů do prvních tříd na duben. Hlavním důvodem změny je vhodný čas k ověřování školní zralosti dítěte, kdy příliš brzký termín mohl vést k neopodstatněným odkladům plnění povinné školní docházky. Místo a dobu zápisu stanoví dle zákona ředitelka základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 se koná dne 10. dubna 2019 v době od 12.30 do 16.00 hod.

Počet volných míst: 16

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí (formulář Vám dá učitelka v MŠ, nebo si ji můžete stáhnout na zschoryne.cz),
  • rodný list dítěte,
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Vaší žádosti bude přiděleno evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy. Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na webových stránkách školy (proto ta evidenční čísla) a na nástěnce ve vestibulu školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Doporučující posouzení by měla být ředitelce školy doručena do 30. dubna 2019. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisu k předškolnímu vzdělávání (ten bude probíhat 2. a 3.5.2019). Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2019 Žádost o přijetí do ZŠ

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Zanechat příspěvek